• Byggmaterial

  Byggmaterial och byggmaterialrelaterade produkter är en mycket bred grupp vars tillverkning kräver stora mängder av kalk- och dolomitprodukter, exempelvis kalksten/dolomitsten, kalciumhydroxid (släckt kalk) och kalciumoxid (bränd kalk).

   

  Cement

  För att tillverka cement används kalksten och lermineral. Råvarorna mals ned till ett fint mjöl i stora kvarnar. Mjölet bränns vid ca 1400°C till ett klinkermaterial i roterugnar. Klinkern mals därefter tillsammans med en mindre del gips till färdig cement. Inom Sverige förbrukas ca 4 miljoner ton kalksten för att tillverka ca 2,4 miljoner ton cement.

   

  Betong

  Betong får man genom att blanda cement med vatten, sten, grus och/eller sand som filler. Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial. Betong används vid konstruktioner av hus, broar, vägar, tunnlar m m.
  Betongvaruindustrin tillverkar bl a rör, fasadelement, takpannor, marksten m m.

  Inom betongsegmentet används kalkstens- och dolomitmjöl som fillermaterial bl a vid tillverkning av självkompakterande betong.
  Grovfraktionerad vit marmorkross används bl a som vit ytballast vid tillverkning av prefabricerade betongelement.

   

  Tegel/Kalksandstensblock/Leca

  Tegelindustrin tillsätter kalk till kalkfattiga leror för att ge teglet en gul brännfärg.

  Råmaterialen i kalksandstensblock utgörs av sand, sandsten, kalk och vatten. De gjutna stenarna ånghärdas. Exempel på kalksandsten är bl.a. Mexisten.

  Leca/Lättklinker finns både som lösvikt och byggblock. Råvarorna är lera, sand, vatten och kalkstensmjöl. Blandningen bränns i en roterugn varvid porösa kulor bildas. I lösvikt används produkten inom trädgårds- och markarbeten. Som byggmaterial binds kulorna ihop med cement och formas till s k Lecablock.

   

  Lättbetong

  Lättbetong framställs av en blandning av sand, cement, bränd kalk, vatten och aluminiumpulver. Gasutvecklingen, som ger jäsningen och porstrukturen, fås genom tillsats av aluminiumpulver. De gjutna blocken ånghärdas i en autoklav.

   

  Asfalt

  Asfaltsbeläggningar för vägar består av stenmaterial och fillermaterial (bl a kalkstensmjöl) samt bitumen (en form av asfalt) som bindemedel.
  Gjutasfalt, som används vid tätskiktning och beläggningsarbeten, innehåller kalkstensmjöl.
  Vid tillverkning av takpapp används en blandning av bitumen och kalkstensmjöl.

   

  Markstabilisering

  En blandning av bränd kalk och cement används för att förstärka våta och mjuka lerjordar och ge marken en ökad bärighet och stabilitet. Dessa metoder används framförallt vid väg- och järnvägsbyggande.


  Glas

  Vanligt glas framställs genom sammansmältning av kvartssand, soda och kalksten/dolomitsten. Inom byggsektorn används stora mängder av planglas till bl a fönsterglas, fasadglas, butiksrutor mm.

   

  Isolering

  Vid tillverkning av mineralull låter man en smälta som i huvudsak består av diabas och kalksten/dolomitsten överföras via spinning till fibrer.
  Glasullstillverkning sker på likartat sätt men smältan består då istället av glas.

   

  Puts, bruk, spackel

  Inom denna grupp finns olika typer av fasadputs, golvbruk, lagningsbruk, avjämningsmassor, sandspackel m m. Detta segment förbrukar stora mängder av kalk och dolomitprodukter. Vitt dolomitmjöl används framförallt i vita spackelprodukter. Bränd kalk och släckt kalk ingår även i många typer puts och bruk.


  Färg och plastprodukter

  Vid tillverkning av dessa byggrelaterade produkter används mycket stora mängder av framförallt vita, mycket finmalda dolomit- och kalkprodukter. Dessa så kallade fillerprodukter är finmikroniserade ned till en partikelstorlek på 5 mikron (0,005 mm). Exempel på färdiga produkter är olika typer av inom- och utomhusfärger, elkablar, tapeter, plastmattor och rör m m.