• Skogsmark

    Kalkning av skogsmark bedrevs som försöksverksamhet i nästan 20 år. Volymerna rörde sig om högst några tusen ton per år. Kalkgivan var i allmänhet 3 ton per hektar. Från början var syftet att kalka skogen för skogens egen skull, eftersom en del forskare var oroliga för tillväxt och i värsta fall skogsdöd p g a försurningen.

    Under senare år var huvudsyftet med skogskalkningen att förbättra det sura avrinningsvattnet från skogen till sjöar och vattendrag. Strategin var att en enda kalkning av skogen på sikt skulle minska behovet av traditionell sjökalkning, som ofta måste göras om så gott som varje år. På Skogsstyrelsens uppdrag gjordes för några år sedan en större utvärdering av IVL och SLU som resulterade i att kalkningen lades ned eller i varje fall lades i malpåse.