• Kalk- och dolomitsten

  Vad är kalksten?

  Kalksten är en karbonatbergart av organiskt ursprung bildad av skalrester av marina djur. Skalresterna har samlats på havsbottnen, och efter miljoner av år har det ansamlats tjocka lager av dessa rester. När det tillkommer flera lager med skalrester kommer de nedre lagren att pressas ihop och cementeras varvid det skapas en hård bergart. En kalksten består av kalciumkarbonat och har den kemiska formeln CaCO3.

  Kalksten finns i sedimentär form och i kristallin form:

  Sedimentär kalksten

  Här syns fortfarande mycket av kalkstenens ursprungliga beståndsdelar som tex. fossila skalrester, kalksediment och kalkleror. Den sedimentära kalkstenen kan vara mycket ren (95-100 % CaCO3) men kan också innehålla en hel del andra material som kisel och andra lermineral. Blir halten CaCO3 lägre än 50 %, kallas den ofta för märgelsten. Förekomst: Dalarna, Gotland, Öland, Skåne, Västergötland.

  Kristallin kalksten

  När den sedimentära kalkstenen efter ett tag blir överlagrad av mer och mer sediment, ökas temperaturen och trycket i bergarten. Efterhand kommer kalciumkarbonaten att lösas upp och fällas ut som nya kalcitkristaller, i vilka kalkstenens orginaltextur (fossil m m) inte längre är synlig; det har då bildats en kristallin kalksten, eller en marmor som det också kallas. Den kristallina kalkstenen är hårdare och oftast tätare än den sedimentära kalkstenen. Förekomst: i urberget och i fjällen.

  Vad är dolomit?

  Dolomit är namnet på en karbonatbergart som består av mineralet dolomit. Bergarten är nära besläktad med kalksten. Den bildas genom att kalksten utsätts för en process som kallas dolomitisering, vilken i korthet går ut på att en del kalciumjoner byts ut mot magnesiumjoner. Kemiskt blir formeln CaMg(CO3)2. Liksom kalksten, förekommer dolomit som både sedimentär och kristallin. I Sverige finns det inga kända förekomster av sedimentär dolomit. All den svenska dolomiten är kristallin och dessutom väldigt gammal (ca en miljard år). I Norge finns en yngre kristallin dolomit i fjällberggrunden och i Estland och Lettland finns det sedimentära dolomiter av samma ålder som den gotländska kalkstenen. Förekomst: i urberget och i fjällen.

  Kretsloppsbeskrivning för kalk och dolomitprodukter

  Kalkens kretslopp är ett av de grundläggande kemiska förloppen som finns runt oss i vårt dagliga liv. Diagrammet ovan illustrerar hur kalksten övergår till bränd kalk/kalciumoxid efter upphettning och hur den brända kalken efter reaktion med vatten övergår till kalciumhydroxid och sedan tillbaka till kalksten CaCO3 efter reaktion med luftens koldioxid CO2. Liknande reaktioner sker även med dolomit, men då bildas två oxider: kalcium- och magnesiumoxid. Dolomitsten har den kemiska beteckningen CaMg(CO3)2.