• Produktgrupper

  Kalk- och dolomitsten är grunden till en bred produktgrupp under stark utveckling. Varje år bryts stora kvantiteter med många applikationsområden inom industri och miljövård.

   

  Kalksten är en bergart som huvudsakligen innehåller kalciumkarbonat, CaCO3. Kalksten krossas, siktas eller mals olika fint beroende på användningsområde. Genom sina kemiska och fysikaliska egenskaper har den stor betydelse vid tillverkning av bl a papper, färg, asfalt, tegel, betong och metaller.

  Kalkstensmjöl används också vid tillverkning av fodermedel och vid kalkning inom jord- och skogsbruk. Inom miljövården förbrukas stora mängder vid kalkning av försurade sjöar och vattensystem samt för rökgasrening av utsläpp från värmepannor.

   

  Bränd kalk är den vanligaste benämningen på bränd kalksten: Kalciumoxid, CaO. Bränd kalk tillverkas genom upphettning av krossad kalksten till ca 1100°C.

  Bränd kalk används mest inom kemisk och metallurgisk industri, byggmaterial- och cellulosaindustrin, för vattenrening och slambehandling samt till mark-stabilisering.

   

  Släckt kalk, kalciumhydroxid, Ca(OH)2, hydratkalk, är som namnet antyder kalksten som efter bränning torrsläckts med vanligt vatten. Det innebär att exakt så mycket vatten tillsätts att den färdiga produkten blir ett torrt, finkornigt pulver eller en pasta. Släckt kalk kan användas i vatten- eller reningsverk, byggmaterialindustrin, för stabilisering av lerjordar vid vägbyggnad samt vid rökgasrening.

   

  Dolomitsten är en bergart som huvudsakligen består av kalciummagnesiumkarbonat, CaMg(CO3)2. Svensk dolomitsten har en mycket hög vithet och renhet, egenskaper som gör den lämplig som fyllnadsmedel inom framförallt färg- och plastindustrin. Inom vissa jord- och skogsbruksområden används dolomitsten tack vare sitt höga magnesiuminnehåll. Även inom rökgasrening används dolomitsten.

   

  Bränd dolomit består av kalciummagnesiumoxid, CaO*MgO. Bränd dolomit framställs genom bränning av dolomitsten. Det störst användningsområdet är inom den metallurgiska industrin.