Lantbruk

Jordbruk

Inom det moderna jordbruket finns fyra starkt försurande faktorer som kan balanseras med hjälp av olika kalkprodukter: kvävegödslingen, det sura nedfallet, urlakningen av jorden samt odlingen som sådan.

För att ge bra skördar år efter år måste en jord skötas om. Användningen av sammansatta gödselmedel är rationell. Men lika rationellt är det att kompensera för de surgörande effekterna med mald eller krossad kalk- eller dolomitsten i olika fraktioner.

Kalkningen har gynnsam effekt på flera sätt. Skördarna blir inte bara större – de blir bättre också. Dessutom försvåras upptagningen av skadliga metaller. Olika kalkprodukter ingår
också i våra fodermedel då innehållet av
kalciumjoner är viktiga för skelettuppbyggnaden.

Foderkalk

Djuren behöver kalk för utvecklingen av skelett, för nervfunktioner och för att kunna producera t ex mjölk och ägg. Kalk innehåller grundämnet kalcium.

De foder som odlas på gården t ex spannmål och vallfoder räcker i allmänhet inte till för att täcka djurens behov av kalcium.

Dessutom kan djuren inte tillgodogöra sig mer än 30-70 % av det kalcium som finns i växter. Därför är det viktigt att komplettera gårdens egna foder med ett inköpt foder som innehåller kalk.

Djur (och även människor) behöver kalcium bl.a. för:

  • utvecklingen av skelettet
  • nervfunktionerna
  • blodets koagulering
  • att upprätthålla syra-basbalansen i organismen
  • hjärtats funktion
  • enzymverksamheten
  • bilda äggskal
  • producera mjölk

Foderkalkens viktigaste egenskaper är en hög kalciumhalt samt en god löslighet. Självklart är att kalken skall vara fri från oönskade ämnen.

Trädgård

Trädgårdskalk är ett jordförbättringsmedel som är baserat på antingen kalksten eller dolomit. Dolomit ger även ett tillskott av magnesium. Trädgårdskalk finns både som mjöl eller granulat.

Kalkens effekter i våra trädgårdar är många. Den mest välkända är att höja pH-värdet i en försurad jord. Genom att man får rätt pH-balans i jorden får man ett större utnyttjande av de olika växtnäringsämnena. Alltså lönsammare gödsling! Kalkningen ger även luftigare och mer lättarbetad jord. Andra positiva egenskaper med att kalka och därmed ha rätt pH är att växterna får bättre motståndskraft mot sjukdomar och upptagning av skadliga tungmetaller som exempelvis kadmium minskas.

Produktgrupper

Kalksten

Kalksten är en bergart som huvudsakligen innehåller kalciumkarbonat, CaCO3. Kalksten krossas, siktas eller mals olika fint beroende på användningsområde. Genom sina kemiska och fysikaliska egenskaper har den stor betydelse vid tillverkning av bl a papper, färg, asfalt, tegel, betong och metaller.

Kalkstensmjöl används också vid tillverkning av fodermedel och vid kalkning inom jord- och skogsbruk. Inom miljövården förbrukas stora mängder vid kalkning av försurade sjöar och vattensystem samt för rökgasrening av utsläpp från värmepannor.

Bränd kalk

Bränd kalk är den vanligaste benämningen på bränd kalksten: Kalciumoxid, CaO. Bränd kalk tillverkas genom upphettning av krossad kalksten till ca 1100°C.

Bränd kalk används mest inom kemisk och metallurgisk industri, byggmaterial- och cellulosaindustrin, för vattenrening och slambehandling samt till mark-stabilisering.

Inom betongsegmentet används kalkstens- och dolomitmjöl som fillermaterial bl a vid tillverkning av självkompakterande betong.

Grovfraktionerad vit marmorkross används bl a som vit ytballast vid tillverkning av prefabricerade betongelement.

Släckt kalk

Släckt kalk, kalciumhydroxid, Ca(OH)2, hydratkalk, är som namnet antyder kalksten som efter bränning torrsläckts med vanligt vatten. Det innebär att exakt så mycket vatten tillsätts att den färdiga produkten blir ett torrt, finkornigt pulver eller en pasta. Släckt kalk kan användas i vatten- eller reningsverk, byggmaterialindustrin, för stabilisering av lerjordar vid vägbyggnad samt vid rökgasrening.