Om Svenska kalkföreningen

Svenska Kalkföreningen är en branschorganisation som bildats och ägs av de företag som tillverkar och marknadsför produkter framställda av bergarterna kalk- och dolomitsten. Föreningen bildades 1967 och är en sammanbindande länk för företagen när det gäller branschfrågor och information om kalkbranschen som är av betydelse för företagen, deras kunder och samhället.

Hos Föreningen skall det vara möjligt att hämta allmän information om produktion, användning samt övrigt material som kan var behövligt för att få en bild över kalkindustrin.

För mer detaljerade uppgifter gäller kontakter med föreningens medlemmar. Se vidare under kontakter.
Föreningens arbete styrs av den aktuella samhällsdebatten. I den senaste strategin fokuseras på näringspolitiska frågor kring tillämpning av EU-direktiv, skattefrågor, miljöfrågor, normer och bekämpning av försurning i sjöar, skog och på åkermark.

Arbetsrättsliga frågor sköts inte av föreningen.

Debatt och forskning

I forsknings- och utvecklingsfrågor samt utbildning samverkar föreningen med övriga branscher och föreningar inom malm- och bergmaterialindustrin (BERGSAM). Företagen är här medlemmar i MINFO, Mineralteknisk forskning.

Internationellt verkar föreningen via medlemskap i European Lime Association , EULA, och International Lime Association, ILA.

Integritetsskydd

Nedan redogörs för användningen av ”cookies” på Kalkföreningens internetsidor och för behandlingen av personuppgifter som lämnats via användarens webbplats.

Användningen av cookies
Cookies används allmänt på Internetsidor och således också på Kalkföreningens webbplats. Cookies är en liten textfil, som lagras i användarens dator. Med hjälp av cookies känner webbplatsen igen besökaren och kan följa med hur och när webbplatsen används. Med hjälp av dessa uppgifter kan Kalkföreningen utveckla sin webbplats så att den bättre betjänar besökaren.

Om du inte vill ta emot cookies, eller få meddelade om när de placeras i din dator, är det i de flesta webbläsare möjligt att ändra inställningarna så att inga cookies godkänns.

Personuppgifter
Kalkföreningens webbplats har inte några sidor där du kan lämna dina personuppgifter. Om vi frågar efter dina personuppgifter, är det för att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål eller förbättra våra tjänster. Vi sparar dina personuppgifter tillsvidare och kan eventuellt sända material om Kalkföreningen till dig också i framtiden.

Då du lämnar dina personuppgifter till Kalkföreningen via kalkföreningens mailadress, ger du ditt samtycke till att personuppgifterna samlas in och används. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna används och begära att dina uppgifter stryks genom att skicka e-post till adressen info@kalkforeningen.se.

De personer som uppdaterar Kalkföreningens webbsidor har tillgång till personuppgifterna. Ifall det behövs för att uppfylla ett serviceönskemål, kan uppgifterna överlåtas till andra personer i föreningen. Kalkföreningen lämnar inte ut användarnas personuppgifter till personer utanför föreningen.

Kontakt
Du kan när som helst ta kontakt med Kalkföreningen och kontrollera dina uppgifter. Vi korrigerar och stryker på begäran alla ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter.

Hantering av annans persondata
Kalkföreningen hanterar persondata mottagen från medlemsföretag eller samarbetspartners för att kunna arrangera aktiviteter och fullfölja våra skyldigheter. Sådan information är i huvudsak personens namn, kontaktinformation och namn på företag, organisation eller myndighet som personen i fråga representerar. Persondatan har mottagits från personen i fråga, hans/hennes arbetsgivare eller genom olika offentliga källor.

Kalkföreningen hanterar datan tills det är säkerställt att våra skyldigheter baserade på t ex avtal har fullgjorts, att personen inte längre är kontaktperson för Kalkföreningen eller att personen omber att få sin data borttagen. Kalkföreningen kommer inte delge persondata till tredje part om det inte är efterfrågat i samband med telekommunikationstjänster eller för att genomföra serviceåtgärd till samarbetspartnern.

Tillgång till persondata vid Kalkföreningen är begränsad till sådan information som är nödvändig för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna. Hantering av persondata är bara tillåten för att slutföra uppgiften. Ingen persondata samlas in på Kalkföreningens webbsida, utan endast genom e-post skickad till Kalkföreningens mailadress. Persondata är skyddad med vanliga accepterade tekniska lösningar så som lösenord, begränsad tillgång och brandväggar. På det sättet försäkrar Kalkföreningen att hanteringen av data görs på ett säkert sätt och i enlighet med lagkrav. I händelse av frågor kring dina egna persondata, vänligen sänd dem till info@kalkforeningen.se.

Användarvillkor

Läs noggrant igenom dessa villkor innan du börjar använda Internetsidorna. Genom att använda Kalkföreningens webbsidor, har du godkänt nedanstående villkor. Om du inte accepterar nedanstående villkor, har du inte rätt att använda webbplatsen.

1. Begränsad användning
Kopiering, överföring, distribution eller lagring av en del av eller hela innehållet på dessa webbsidor utan skriftligt medgivande av Kalkföreningen är förbjudet. Det är också förbjudet att bearbeta innehållet. Du kan dock spara i din dator eller skriva ut delar av dessa sidor för eget bruk. Pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga kan användas för offentlig kommunikation förutsatt att källan för informationen nämns.

2. Inga garantier
Innehållet på webbsidorna tillhandahålls ”i befintligt skick”. Kalkföreningen lämnar ingen garanti, varken direkt eller indirekt, för felfrihet, tillförlitlighet eller innehåll. Kalkföreningen garanterar inte att webbsidorna eller den aktuella servern är felfria eller inte innehåller virus eller andra skadliga element. Kalkföreningen förbehåller sig rätten att när som helst revidera innehållet i webbsidorna eller förhindra tillträdet till dem.

3. Upphovsrätt
Kalkföreningen har upphovsrätt till innehållet på webbsidorna. Alla rättigheter förbehålls.

4. Varumärken
På webbsidorna finns föreningens logo, bilder, illustrationer och annat som antingen direkt eller indirekt är patenterade eller registrerade. Sidorna kan också innehålla en tredje parts varumärken eller registrerade varumärken. All slags olovlig användning av dessa märken är förbjudet.

5. Översänt material
Genom att översända material per e-post eller på annat sätt till våra servrar garanterar du att
a. Kalkföreningen kan publicera materialet;
b. materialet inte är konfidentiellt, det kan lämpligen publiceras och innehåller inte, enligt vad du känner till, virus eller annat destruktivt;
c. du ansvarar för ersättningar och försvarar Kalkföreningens skuldfrihet ifall en tredje part vidtar rättsliga åtgärder pga. det material som översänts och att
d. du inte kommer att vidta åtgärder mot Kalkföreningen pga. det material som översänts

6. Länkar till webbplatser som ägs och drivs av en tredje part
Kalkföreningen ansvarar inte för material som skapats eller publicerats av tredje part på sådana webbsidor, som har en länk från Kalkföreningens sidor. En länkning till dessa sidor innebär inte att materialet på sidorna godkänts av oss.

7. Ansvarsfrihetsklausul
Kalkföreningen fråntar sig från allt ansvar för skada som orsakats av användning av innehållet i sidorna eller av att tjänsten inte stått till förfogande.

8. Lösning av tvistemål
Alla tvistemål gällande dessa sidor avgörs i domstol i enlighet med Sveriges lag.