Kalkordlista

Kemiska beteckningar

Ca

kalcium/calcium

CaCO3

Kalciumkarbonat (kalksten)/calcium carbonate

CaO

Kalciumoxid (bränd kalk)/calcium oxide

Ca(OH)2

Kalciumhydroxid (släckt kalk)/calcium hydroxide

CaCO3 MgCO3

Kalciummagnesiumkarbonat (dolomit)/calcium magnesium carbonate

CaCO3 • MgO

Kalciumkarbonatmagnesiumoxid/calcium carbonate magnesium oxide

CaO • MgO

Kalciumma gnesiumoxid (bränd dolomit)/calcium magnesium oxide

CO2

Koldioxid/carbon dioxide

Mg

Magnesium/Magnesium

MgCO3

Magnesiumkarbonat/Magnesium carbonate

MgO

Magnesiumoxid/Magnesium oxide

Ordlista Sv (Eng)

A

Aciditet (Acidity)

Surhet i en lösning. I metallurgiska sammanhang är aciditeten lika med inverterade basiciteten.

Aciditet agglomererad produkt (Agglomerated product)

Aggregat av flera partiklar sammanhållna med eller utan bindemedel.Agglomererade produkter kan framställas genom kulrullning (pelletering, granulering) följt av härdning. Andra agglomereringssätt är brikettering eller extrudering. I det förra fallet pressas produkten mellan valsar eller av formverktyg, i det andra fallet pressas strängar genom munstycken och klipps av.

Aktiv kalciumoxid (Available lime index)

Fri kalk som kan reagera kemiskt. Flera metoder – anpassade till respektive användningsområden – finns för att bestämma andelen aktiv kalciumoxid.

Alkalinitet (Alkalinity)

Kapacitet att neutralisera syror, dvs ta upp vätejoner.

Alkalisk, basisk (Alkaline)

Med pH över 7.

Anrikning (Enrichment)

Process för att öka andelen önskvärt material genom avskiljning av icke önskvärt material.

Aragonit (Aragonite)

Mineral med kemisk sammansättning CaCO3 och ortorombisk kristallform.Syntetisk aragonit är en variant av PCC.

Asfaltfiller (Filler for asphalt, filler for bitumen)

Filler för asfaltmassor avsett att ge tätare packning och bättre vidhäftning mellan bitumen­ och mineralfas.

B

Ballast (Aggregate)

Krossprodukt med fyllande och bärande funktion, bl a i härdande massor. Med ballast avses vanligen material grövre än 4 mm.

Basisk

Se alkalisk.

Basicitet (basicity)

Kvot av basiska och sura oxider. Vanligen avses kvoten av halterna CaO + MgO och SiO2.

Bestrykningspigment (Coating pigment)

Pigment avsett för bestrykning av papper. Bestrykningspigment består av extremt rena, ljusa partiklar som t ex kalkstensmjöl eller kaolin, och levereras vanligen i form av slurry.

Bleke (E bog lime)

Vittrat slam av kalciumkarbonat, som i kalkrika trakter avsätts i botten av sjöar och kärr. Bleke har använts som fyllmedel.

Brytningsindex (Refractive index)

Mått på en ljusstråles riktningsändring då den går genom gränsytan mellan vakuum och ett medium eller, approximativt, mellan luft och ett annat medium. Varje mineral har ett karakteristiskt brytningsindex, vilket är av betydelse i olika tillämpningar.

Bränd kalk, osläckt kalk (Quick lime, burnt lime)

Kalkprodukt som huvudsakligen består av kalciumoxid, CaO, och är framställd av kalksten från vilken koldioxid avlägsnats genom upphettning.

Bränd dolomit (Burned dolomite)

Kalkprodukt som huvudsakligen består av kalciummagnesiumoxid, CaO • MgO, och är framställd av dolomitsten från vilken koldioxid avlägsnats genom upphettning. Bränd dolomit marknadsförs i krossad eller pulvriserad form.

Bränningsgrad (Degree of burning)

Grad till vilken man drivit av koldioxiden vid tillverkning av bränd kalk eller bränd dolomit. Med avseende på bränningsgrad särskiljs lösbrända, hårdbrända och sinterbrända produkter.

Bulkdensitet

Se under skrymdensitet.

Byggnadskalk (Building lime)

Bindemedel för mursten för byggnadsändamål, I Sverige tillverkas en speciell kvalitet av släckt kalk som kallas för murkalk.

Buffringsförmåga (Buffering capacity)

Kapacitet att bibehålla ett visst pH-intervall vid tillförsel av syra eller bas.

C

Cement (Cement)

Finmalet hydrauliskt bindemedel.

D

Delningsgaller, spaltdelare (Riffle divider)

Anordning för delning av ett uttaget råprov i lika delar. Genom upprepad delning kan en stor provmängd minskas till en mer hanterlig men ändå representativ kvantitet.

Densitet (Density)

Kvot av massa och volym. Densitet anges i enheten kg/m3.

Dissociation (Dissociation)

Upplösning av en kemisk förening i enklare beståndsdelar. Vid bränning av karbonatstenar avdrivs koldioxid. Denna dissociation börjar från utsidan och går successivt inåt. För god kvalitet på produkten krävs att reaktionen fullbordas ända in till kärnan i stenens mitt.

Dolomit (dolomite)

Mineral med den kemiska sammansättningen CaCO3 • MgCO3

Dolomitsten (Dolomite stone)

Bergart som huvudsakligen består av mineralet dolomit.

Dolomitisk kalksten (Dolomitic limestone)

Bergart vars huvudbeståndsdel utgörs av kalcit men i vilken dolomit också ingår.

Dolomitstensmjöl (Pulverized dolomite)

Fin dolomitstensfraktion, t ex 0- 0,5 mm.

Droppsten (Dripstone)

Kalksten bildad genom utfällning av kalciumkarbonat ur droppande vatten i grotta. Tillväxten kan ske från taket i form av istappsliknande droppstenar – stalaktiter – eller byggas upp från golvet som pelare – stalagmiter.

F

Filler (Filler)

Relativt finmald kalksten eller dolomitsten använd som fyllmedel i asfalt, färg, gummi, papper, plast och andra tekniska produkter.

Filterkalk (Filter lime)

Stoftprodukt som avfiltrerats ur rökgas från kalkbränning.

Flockningsmedel (Flocculation agent)

Kemiskt ämne som i vatten samlar fina partiklar till aggregat – flockar – vilka kan avskiljas genom sedimentation. Vid avloppsvattenrening används släckt kalk både som fällningsmedel för fosfor och som flockningsmedel.

Flotation (Floatation)

Kemisk-fysikalisk separationsprocess som genomförs i en vattenuppslamning i vilken finmalda partiklar särskiljs selektivt genom att vissa partiklar bringas att fästa vid luftbubblor och förs upp till vätskans yta och lyfts ut ur uppslamningen. Avskiljningen styrs med hjälp av tillsatser av små mängder ytaktiva kemikalier och en noggrant reglerad kemisk miljö. Metoden tillämpas framför allt vid malmanrikning, men används också för rening av industrimineral. Exempelvis kan kalcit för papperspigmenttillverkning befrias från en del ljushetspåverkande föroreningar med hjälp av flotation.

Metoden tillämpas framför allt vid malmanrikning, men används också för rening av industrimineral. Exempelvis kan kalcit för papperspigmenttillverkning befrias från en del ljushetspåverkande föroreningar med hjälp av flotation.

Foderkalk (Lime for animal fodder)

Kalkprodukt bestående av krossad eller mald kalksten, avsedd att utnyttjas som kalciumkälla i djurfoder.

Fossil (Fossil)

Rest eller spår av organism som bevarats genom inbäddning i sediment. Fossil förekommer i Sverige bl a i yngre kalkstenar.

Fri kalk (Free lime)

Kalciumoxid som ej är bunden till andra beståndsdelar.

Fukthalt (Moisture content)

Kvot av vattnets vikt i fuktigt material och materialets totala vikt. Fukthalten bestäms genom mätning av massaförlusten vid upphettning till 105 °C.

Fyllmedel (Filler)

Fast, finfördelat ämne som kan inblandas i en massa Ett exempel på fyllmedel är filler.

Förorening (Impurity))

Ämne som inte är önskvärt ur användarsynpunkt. Typiska föroreningar i karbonatbergarter är kiselsyra i olika former, aluminium, järn.

Försurning (Acidification)

Process som medför sänkning av pH-värde i mark, vattendrag och sjöar.

G

Geologisk ålder (Geological age)

Geologisk ålder

Glaskalk (Fluxing lime)

Surhet i en lösning. I metallurgiska sammanhang är aciditeten lika med inverterade basiciteten.

Glödgningsförlust, GF (Loss on ignition, L01)

Andel av torkad produkt som kan avdrivas genom frigörelse av kristallvatten, gasdissociation etc vid upphettning till högre temperatur, i allmänhet ca 1000 °C.

Granulerad produkt (Granulated product)

Partikelaggregat framställt genom aggglomering av finmald produkt. Benämningen korrad produkt skall inte användas.

Gravkalk (Slaked lime for historical buildings)

Murkalk som framställts enligt gamla föreskrifter och jordsläckts (gravlagrats) efter tillverkningen. Gravkalk används vid restaurering av äldre byggnader.

Grönlut (Green liquor)

Vattenlösning av vid förbränning av svartlut eller annan natriumbaserad avlut uppkommen smälta som huvudsakligen består av natriumkarbonat och natriumsulfid.

H

Hydratkalk

Se under släckt kalk.

Hydrauliskt bindemedel (Hydraulic binding agent)

Bindemedel som efter tillsats av vatten binder och hårdnar i såväl vatten som luft.

Hydraulisk kalk (Hydraulic lime)

Bindemedel för puts- och murbruk huvudsakligen bestående av släckt kalk och s k puzzolaner, vilka utvecklar hydrauliska bindningseffekter. Hydraulisk kalk härdar under fuktiga förhållanden samt härdar under vatten utan tillförsel av kolsyra.

Hårdhet (Hardness)

(Hos mineral:) Motståndkraft mot repning. En enkel skala som grovt karakteriserar mineralens repningshårdhet infördes tidigt av Moh. I Mohs tiogradiga skala återfinns de vanliga mineralen mellan 1 och 7. Karbonatstenars hårdhet ligger i intervallet 3-4. Dolomit är hårdare än kalcit, som har hårdheten 3 i Mohs skala.

I

Islandsspat (Iceland spar)

Färglös, transparent kalcit som visar stark dubbelbrytning.

J

Jordbrukskalk (Agricultural lime)

Kalkprodukt som används i jordbruket för att höja pH i marken.

K

Ballast (Aggregate)

Krossprodukt med fyllande och bärande funktion, bl a i härdande massor. Med ballast avses vanligen material grövre än 4 mm.

Ballast (Aggregate)

Krossprodukt med fyllande och bärande funktion, bl a i härdande massor. Med ballast avses vanligen material grövre än 4 mm.

Kalcinering (Calcination)

Bränning eller upphettning av ett material, i regel för att avlägsna flyktiga beståndsdelar eller för att förändra kristallstrukturen.

Kalcit, kalkspat (Calcite)

Kristallint mineral bestående av kalciumkarbonat.

Kalk

Se under kalkprodukt.

Ballast (Aggregate)

Krossprodukt med fyllande och bärande funktion, bl a i härdande massor. Med ballast avses vanligen material grövre än 4 mm.

Kalkning (1) (Liming)

Spridning av kalkprodukter i jord- och skogsbruk, i vattendrag m m.

Kalkning (2) (Liming)

Målning med slurry av släckt kalk.

Kalkhaltig (Limy)

Innehåller kalcium- eller magnesiumföreningar.

Kalkbränd dolomit (lime-burned dolomite)

Dolomitsten kalcinerad till restkolsyrehalt i nivå med normalbränd kalksten.

Kalkcement (Lime-cement)

Bindemedel för puts- och murbruk sammansatt av murkalk och portlandcement.

Kalkdoserare (dose feeder)

Anordning för utdosering av miljökalk i vattendrag.

Kalkhydrat

Se under släckt kalk.

Kalkmjölk (Milk-of-lime)

Suspension av släckt kalk i vatten.

Kalkningsmedel (Liming materials)

Kalkprodukter för jordbruk, skogsbruk och vattenvård.

Kalkpasta (Lime putty)

Släckt kalk i viskös vattenblandning.

Kalkprodukt (Lime product)

produkt som är baserad på kalciumoxid, kalciumhydroxid, kalciumkarbonat, kalciummagnesiumoxid eller kalciummagnesiumkarbonat. Exempel på kalkprodukter är kalksten, dolomitsten, bränd kalk, bränd dolomit och släckt kalk. Kalkprodukter skall inte benämnas med det enkla ordet kalk.

Kalksandsten (Sand-lime brick)

Kalkprodukt framställd av bränd kalk och sand, formad till byggelement och härdad genom autoklavering.

Kalkspat

Se kalcit.

Kalkstabilisering

Se markstabilisering.

Kalksten (Limestone)

Bergart som huvudsakligen består av mineralet kalcit.

Kalkstensmjöl (Pulverized limestone)

Kalkstensprodukt framställd genom fm krossning, malning och/eller siktning.

Kalkvatten (Lime water)

Mättad lösning av kalciumhydroxid.

Kalkverkan (Liming effect)

pH-höjande effekt hos en kalkprodukt.

Karbidkalk (Carbide lime)

Biprodukt från acetylentillverkning, som till största delen består av kalciumhydroxid i form av slurry.

Karbonatisering (Carbonization)

Bergart som domineras av karbonatmineral (kalcit eller dolomit). Till karbonatbergarterna räknas kalksten (inkl skrivkrita), dolomitsten och magnesit.

Kausticering (causticizing)

behandling av grönlut med kalkmjölk för omvandling av grönlutens natriumkarbonatinnehåll till natriumhydroxid.

Korn (Grain)

Avgränsad del i den inre strukturen av en bergart eller ett mineral. Korn kan utgöras av mer eller mindre väl utbildade kristaller eller vara amorfa, dvs närmast formlösa. Se figur nedan. Korn

Kornform (Grain shape)

Relativt finmald kalksten eller dolomitsten använd som fyllmedel i asfalt, färg, gummi, papper, plast och andra tekniska produkter.

Kornstorlek (Grain size)

(Inom mineralogi:) Storleksmått på korn i bergarter Jfr partikelstorlek. Kornstorleken bestäms t ex genom mikroskopering.

Kornad produkt

Se under granulerad produkt och pelleterad produkt.

Krita

Se under skrivkrita.

Se under skrivkrita.

M

Magnesit (Magnesite

Mineral med den kemiska sammansättningen MgCO3. Bränd magnesit används bl a i magnesittegel för ugnsinfodringar.

Markstabilisering, kalkstabilisering (Soil stabilization, lime stabilization)

Inblandning i marktäcke av bränd kalk eller cement. Såväl ytstabilisering som djupstabilisering via borrhål förekommer.

Marmor (Marble)

Metamorf kristallin kalksten eller dolomitsten. Marmor används främst som prydnadssten och som fasad- och golvmaterial.

Maskvidd, maskstorlek (Mesh size)

Storlek hos öppningar i en sikt, t ex en provsikt.

Mesa (Lime sludge, lime mud)

Slam bestående huvudsakligen av kalciumkarbonat bildat vid kausticering av grönlut vid sulfatmassafabrik.

Mesaugn (Lime sludge reburning kiln)

Roterugn för mesabränning. Det är numera vanligt att sulfatfabriker cirkulerar mesan, dvs den avvattnas och bränns till mesakalk, som kan återanvändas i processen

Metallurgisk kalk (Metallurgical lime)

Bränd kalk avsedd som slaggbildare och infodringsskydd vid metallurgiska processer. Krav ställs på reaktiviteten och halterna av t ex kiselsyra och svavel.

Metamorf Karbonatsten (Metamorphous carbonate stone)

Karbonatsten som omvandlats genom tryck- och temperaturförändringar så att t ex deras kristallform och struktur påverkats.

B

Mg-kalk (Mixture of limestone and dolomitestone)

Mekanisk blandning av kalksten och dolomitsten använd som kalkningsmedel i framför allt jordbruk.

Mineral (Mineral)

Genom naturprocess bildat homogent, oorganiskt ämne, oftast med bestämd sammansättning och kristallstruktur och som ingår i eller härrör från jordskorpan.

Mineralberedning (Mineral processing)

Behandlingssystem för mineralråvara syftande till framställning av marknadsanpassade produkter.

Murcement (Masonry cement)

Bindemedel för puts- och murbruk. I Sverige består murcement av en blandning av portlandcement, finmald kalksten och tillsatsmedel för bättre bearbetbarhet och frostbeständighet.

Murbruk (Mortar)

Blandning av bindemedel och sand för murning och putsning. Bindemedlet kan vara murkalk, kalkcement eller murcement.

Ballast (Aggregate)

Krossprodukt med fyllande och bärande funktion, bl a i härdande massor. Med ballast avses vanligen material grövre än 4 mm.

Murkalk (Air lime)

Se under byggnadskalk.

Målarkalk (Whiting)

Vit, mycket finkornig släckt kalk som används för kalkmålning.

Märgel (Marl)

Finkornig jordart med hög halt av kalciumkarbonat. Märgel förekommer i stora delar av Sverige, t ex i Skåne, Uppland och Gotland.

Märgelsten (Marlstone

Lerblandad kalksten. Märgelsten används för cementtillverkning på Gotland.

N

Neddelning (Sample division

Reducering av mängden råprov genom successiva halveringar utan att dess representativitet påverkas. T ex kan delningsgaller med fördel användas.

Neutralisering (Neutralization)

Eliminering av överskott av H + eller OH – genom tillförsel av bas resp syra. Vid eliminering av H +-överskott kan olika kalkprodukter användas.

O

Oljetal (Oil absorption)

Mått på hur stor mängd olja som 100 g av en produkt binder. Oljetal är relevant för filler i asfalt, färg, plast och papper, och bestäms enligt en DIN-metod.

Opacitet (Opacity)

Grad av ogenomskinlighet. Opaciteten är en viktig egenskap hos fyllmedel till papper.

Ortoceratitkalksten (Ortoceratite limestone)

Kalksten bildad under ordovicium med rikligt innehåll ortoceratiter (fossil bläckfisk) Ortoceratitkalksten förekommer på Öland, Öster- och Västergötland samt i Jämtland.

Osläckt kalk

Se bränd kalk

P

Partikel (particle)

(Inom mineralogi:) del av fast bergart, som frigjorts genom t ex sprängning, krossning eller malning. En renkrossad partikel består av ett enda mineralkorn, en blandpartikel av flera mineral­korn eller delar därav. Se figur under kom.

Partikelstorlek (Particle size)

Storleksmått på partiklar Partikelstorlek bestäms genom siktning. Partikelstorlek skall inte kallas kornstorlek.

PCC (PCC, precipitated calcium carbonate)

Kalciumkarbonat framställt genom kontrollerad utfällning. Processen genomförs vanligen på så sätt att bränd kalk släcks till kalciumhydroxidlösning, vilken i sin tur karbonatiseras med koldioxid. De vanligaste fällningsformerna hos den utfällda karbonaten är aragonitiska eller kalcitiska kristaller. Skräddarsydda former för olika användningsområden kan framställas

Pellet (pellet)

Tablett eller kort cylinder framställd genom rullning eller sammanpressning av finfördelat material.

Pelleterad produkt

Partikelaggregat framställt genom pelletering. Benämningen korrad produkt skall inte användas.

pH (pH value)

Tiologaritmen för det inverterade värdet av vätejonaktiviteten i en lösning. pH-skalan sträcker sig från 0 till 14. En neutral lösning har pH 7, är pH lägre sägs lösningen vara sur. Om pH är över 7 har man en basisk eller alkalisk lösning.

Puzzolaneffekt (Pozzolanic reactivity)

Reaktion mellan bränd kalk och jordmaterial som resulterar i härdning.

ppm (ppm)

Enhet för låga halter, vilken motsvarar mg per kg. Beteckningen ppm är en förkortning för ”parts per million”. Spårämneshalter anges ofta i ppm.

Provtagning (Sampling)

Uttagning av prover, som skall vara representativa t ex för en större leverans av en mineral­produkt, en produktionsström i en process etc.

Puderkalk

Se under släckt kalk.

Pyrit, svavelkis (Pyrite)

Mineral med den kemiska sammansättningen FeS2. Pyrit är en vanlig förorening i karbonatsten. Till största delen kan sådant svavelinnehåll – om inte tidigare – avlägsnas vid bränning. Metallurgisk användning ställer krav på låga svavelhalter, vilket kan vara ett problem för särskilt orena fyndigheter.

R

Rauk (Sea-stack)

Naturlig kalkstensskulptur på havsstrand, som utgör återstod av vind- och vatteneroderad berggrund.

Filler (Filler)

Relativt finmald kalksten eller dolomitsten använd som fyllmedel i asfalt, färg, gummi, papper, plast och andra tekniska produkter.

Restkalkningsmedel (Waste lime material from industrial processes)

Kalkhaltiga restprodukter med kalkverkan som i vissa fall kan användas för jordbruksända­mål som mesa, slamkalk från sockerbruk och slagger från metallurgiska processer såsom t ex k-kalk och m-kalk.

Revkalksten (Reef limestone)

Kalksten i strandrev bildad av skelettdelar, koraller, alger, skalfragment och organiskt utfälld kalciumkarbonat.

Restkolsyra efter bränning (Residue of CO2 after calcination)

Halten restkolsyra efter bränning analyseras i syfte att fastlägga hur långt kalcineringspro­cessen drivits, vilket är viktigt för bränd kalk till metallurgiska processer. Återkarbonatisering kan inträffa vid lagring.

Reaktivitetsfaktor, RF (Reactivity factor, RF)

Mått på reaktiviteten hos kalk för t ex rökgasrening.

Roterugn (Rotary kiln)

Roterande rörformig motströmsugn som bl a används för kalkbränning.

Rökgasrening (Flue gas cleaning)

Rening av rökgaser från ämnen, vilkas utsläpp i atmosfären behöver begränsas Olika kalkprodukter kan framför allt bidra till att rökgaserna renas från svavel.

S

Schaktugn (Shaft kiln)

Ugn uppbyggd som vertikalt förbränningsschakt. I kalkbränningssammanhang är dubbelschaktugnar vanligast.

Sedimentationsvåg (Sedimentation scale)

Anordning för bestämning av partikelstorleks-fördelning och ev specifik area hos finpartikulära produkter med hjälp av skillnaden mellan olika stora partiklars fallhastighet i vätska.

Mängden sedimenterat gods efter olika falltider i en uppslamning vägs kontinuerligt och används för beräkning – numera med dator – av den sökta partikelstorleksfördelningen.

Sedimentär kalksten (Sedimentary limestone)

Kalksten bildad genom avlagring i vatten, vanligen av organismer med kalkskelett. Sekundär omvandling, t ex genom metamorfos, har skapat kristallina former.

Sikt (screen, sieve)

Separeringsanordning i vilken grovt och fint gods särskiljs, genom att det fina materialet rinner genom en hålförsedd duk, över vilken godsströmmen matas fram.

Siktanalys (Screen analysis, sieve analysis)

Bestämning av partikelstorleksfördelning hos mineralprodukter genom siktning. På grund av metodens begränsning inom finpartikelområdet blir andra, icke helt jämförbara, metoder för bestämning av partikelstorleksfördelning allt vanligare.

Siktning (screening)

Uppdelning av ett material i grov och fin fraktion med hjälp av sikt.

Silikatkalk (Silicate lime)

Slagg från metallurgisk process i masugn eller konverter. Silurkalksten (Silurian limestone)

Kalksten bildad under den geologiska tidsåldern silur då formationerna på Gotland och i Siljansringen blev till.

Sinterbränd dolomit (Dead-burned dolomite)

Extra hårt bränd dolomit avsedd för eldfast ugnsinfodring. Bränning sker vid ca 1700 °C.

Sjökalk (Lime for liming of lakes)

kalkstensmjöl avsett för att motverka försurning av vattendrag.

Skrivkrita (Chalk)

Mjuk, jordartad kalksten. Skrivkrita används som fyllmedel i färg, plast och papper; ursprungligen användes den för skrift. Skrivkrita skall inte benämnas krita eller kritkalksten.

Skrymdensitet (Bulk density)

Kvot av massa och volym hos löst packat material. Skrymdensitet anges i kg/m3. Skrymdensitet skall inte kallas bulkdensitet.

Skrymvolym (bulk volume)

Krossprodukt med fyllande och bärande funktion, bl a i härdande massor. Med ballast avses vanligen material grövre än 4 mm.

Ballast (Aggregate)

Kvot av volym och massa.

Skrymvolym anges i m3/kg.

Slagen och stampad kalk (Struck and stamped slaked lime)

Släckt kalk som bearbetats mekaniskt efter våtsläckning för att bli smidigare.

Slagg (Slag)

Biprodukt vid metallframställning.

Slamkalk (Waste-lime from sugar beet factories)

Slam, vilket i huvudsak består av kalciumkarbonat, erhållet i samband med sockerframställning.

Slamkalken används som kalkningsmedel inom jordbruket.

Slammad krita (Chalk slurry)

Uppslammad, våtsiktad krita, som används i slurryform som filler vid papperstillverkning.

Slamstabilisering (Sewage slurry stabilization)

Stabilisering av fällt slam från avloppsreningsverk, vanligen med bränd kalk.

Slurry (slurry)

Uppslamning av fasta partiklar i vätska.

Släckningskurva (Slaking diagram)

Tid-temperaturdiagram för värmeutvecklingsförloppet vid hydratisering (släckning).

Släckt kalk (Slaked lime, hydrated lime)

Kalkprodukt som huvudsakligen består av kalciumhydroxid, Ca(OH)2, framställd genom kontrollerad reaktion mellan bränd kalk och vatten (släckning).

Släckt kalk marknadsförs i form av ett ljust pulver eller som en pasta.

Släckt kalk skall inte benämnas hydratkalk eller kalkhydrat.

D

Densitet (Density)

Kvot av massa och volym. Densitet anges i enheten kg/m3.

Spaltdelare

Se delningsgaller.

Specifik area (Specific area)

Utvändig partikelarea per volym hos en fm mineralprodukt, eventuellt inklusive inre sprickor.

Mätmetoderna grundar sig på produktens absorption, permeabilitet eller partikelstorleksfördelning t ex bestämd med sedimentationsvåg eller genom laserräkning. De olika metoderna ger inte sinsemellan jämförbara resultat.

Spårämne (Trace element)

Ämne med låg halt i en produkt.

Stalagmit (Stalagmite)

Se under droppsten.

Stalaktit (Stalactite)

Se under droppsten.

Strukturkalk (Lime for soil structure improvement)

Bränd och släckt kalk som tillsätts marken för att stabilisera och förbättra strukturen hos marken Jfr markstabilisering

Svavelabsorbent (Sulphur absorbent)

Produkt som användes för att binda svavel ingående i rökgas i fast fas, vilken kan avskiljas. Till svavelabsorbenterna hör kalksten, dolomitsten, bränd och släckt kalk

Syraneutraliserande förmåga (Neutralizing effect)

Förmåga att neutralisera syror. Bestämningen sker med definerade metoder

Syraolösliga beståndsdelar (AIR, acid insoluble residue)

Karbonatstenarnas huvudkomponenter löses av syror, medan återstoden betraktas som föroreningar – mest silikater.

T

Termiskt sönderfall (Thermal disintegration index)

Storhet som karakteriserar en kalkstens hållfasthetsegenskaper vid bränning. Ett prov på fraktionen 5 mm- 10 mm, t ex framställd genom krossning och siktning, brännes vid 1000 °C. Det brända provets andel mindre än 5 mm anger det termiska sönderfallet.

Titer (Titration value)

Enhet som anger provets totala karbonathalt. Titern för karbonatstenar bestäms genom att provet löses i saltsyra och återtitreras med natriumhydroxid.

Torrsläckning (Dry slaking)

Släckning med minsta möjliga vattentillsats resulterande i pulverformig släckt kalk.

Total kalkverkan (Total liming effect)

Den teoretiskt maximala syraneutraliserande förmågan när produkten slutreagerat i marken angiven i kg CaO per 100 kg av kalkningsmedlet..

Travertin (Travertine)

Typ av kalksten bildad genom utfällning från vatten i heta källor. Travertin används huvudsakligen till väggbeklädnad.

Trycksläckning (Pressure hydratization)

Metod att släcka bränd dolomitsten under tryck, vilket möjliggör att all MgO överförs till Mg(OH)2

Trädgårdskalk (Lime for gardens)

Kalksten och/eller dolomitsten krossad eller agglomererad för trädgårdsbruk.

Tungmetall (Heavy metal)

Metalliskt grundämne med högt atomnummer, t ex kadmium, guld, kvicksilver, bly. Till tungmetallerna hör både biologiskt oundgängligt nödvändiga grundämnen och grundämnen som har giftverkan i små koncentrationer.Ordet tungmetall används mer eller mindre uttalat i betydelsen ”giftig metall”. Detta är olämpligt.

U

Urbergskalksten/urbergsdolomit (Precambrian carbonate rocks)

Karbonatsten bildad i tidig geologisk ålder, som i senare skede blivit omvandlad genom metamorfos.

Utfällning (Precipitation)

Utskiljande i fast form av ämne i lösning. Bränd och släckt kalk används för utfällning av bl a metaller och fosfor genom sin pH-höjande effekt.

V

Vattental (Water absorption)

Mått på vattenupptagningen hos filler, angivet som mängd vatten per filler.

Vindriktning (Air separation)

Metod för klassering av finmalt gods genom separation i en grov och en fin fraktion i luftströmmar. Vindsiktning används t ex för att avskilja grovt material i s k torrsläckt kalk.

Våtsläckning (Wet slaking

Släckning med vattenöverskott resulterande i släckt kalk som kalkmjölk, slurry eller pasta.

Våtmalning (Wet grinding)

Malning av gods uppslammat i vatten.

Engelskt register

A

acidification (försurning)
acid insoluble residue (syraolösliga beståndsdelar)
agglomerated product (agglomererad produkt)
aggregate (ballast)
agricultural lime (jordbrukskalk)
AIR (syraolösliga beståndsdelar)
air lime (murkalk)
air separation (vindsiktning)
alkaline (alkalisk)
alkalinity (alkalinitet)
aragonite (aragonit)
available lime index (aktiv kalciumoxid)

B

basicity (basicitet)
bog lime (bleke)
brightness (ljushet)
building lime (byggnadskalk)
bulk density (skrymdensitet)
bulk volume (skrymvolym)
burned dolomite (bränd dolomit)
burnt lime (bränd kalk)
waste lime
(from sugar-beet factories) (slamkalk)
lime sludge (mesa)
lime mud (mesa)

C

calcination (kalcinering)
calcite (kalcit)
carbide lime (karbidkalk)
carbonate rock (karbonatbergart)
carbonisation (karbonatisering)
caustization (kausticering)
chalk (skrivkrita)
chalk slurry (slammad krita)
CO2-residue (restkolsyra)
coating pigment (bestrykningspigment)
crushed carbonate rocks (krossad karbonatsten)

D

dead-burned dolomite (sinterbränd dolomit)
density (densitet)
direct liming efficiency (direkt kalkverkan)
dissociation (dissociation)
dolomite (dolomit)
dolomitestone (dolomitsten)
dolomitic limestone (dolomitisk kalksten)
dose feeder (kalkdoserare)
dripstone (droppsten)
dry slaking (torrsläckning)

E

enrichment (anrikning)

F

filler (filler)
filler (fyllmedel)
filler for asphalt (asfaltfiller)
filler for bitumen (asfaltfiller)
filter lime (filterkalk)
floatation (flotation)
fluxing agent (glaskalk)
fossil (fossil)
free lime (fri kalk)

G

geological age (geologisk ålder)
grade of burning (bränningsgrad)
grain (korn)
grain shape (kornform)
grain size (kornstorlek)
granulated product (granulerad produkt)
green liquor (grönlut)
grinding (malning)

H

hardness (hårdhet)
heavy metal (tungmetall)
high calcium lime (högren kalk)
hydrated lime (släckt kalk)
hydraulic binding agent (hydrauliskt bindemedel)
hydraulic lime (hydraulisk kalk)

I

Iceland spar (islandsspat)
impurity (förorening)

L

lime-burned dolomite (kalkbränd dolomit)
lime-cement (kalkcement)
lime for agriculture (jordbrukskalk)
lime for animal feed (foderkalk)
lime for gardens (trädgårdskalk)
lime for liming of lakes (sjökalk)
lime for soil structure improvement (strukturkalk)
lime product (kalkprodukt)
lime putty (kalkpasta)
lime stabilization (markstabilisering)
limestone (kalksten)
lime water (kalkvatten)
liming (kalkning)
liming effect (kalkverkan)
liming materials (kalkningsmedel)
limy (kalkhaltig)
LOI (glödgningsförlust)
loss on ignition (glödgningsförlust)

M

magnesite (magnesit)
marble (marmor)
marl (märgel)
marlstone (märgelsten)
masonry cement (murcement)
mesh size (maskvidd)
metallurgical lime (metallurgisk kalk)
metamorphous carbonate stone (metamorf karbonatsten)
milk-of-lime (kalkmjölk)
mineral (mineral)
mineral processing (mineralberedning)
mixture of limestoneand dolomitestone (Mg-kalk)
moisture content (fukthalt)
mortar (murbruk)

N

neutralization (neutralisering)
neutralizing effect (syraneutraliserande förmåga)

O

oil absorption (oljetal)
opacity (opacitet)
ortoceratite limestone (ortoceratitkalksten)

P

particle (partikel)
particle size (partikelstorlek)
PCC (PCC)
pellet (pellet)
pH value (pH)
pozzolanic reactivity (puzzolaneffekt)
ppm (ppm)
precipitated calcium carbonate (PCC)
precipitation (utfällning)
pressure hydratization (trycksläckning)
pulverized dolomite (dolomitstensmjöl)
pulverized limestone (kalkstensmjöl)
pyrite (pyrite)

Q

quick lime (bränd kalk)

R

reactivity factor (reaktivitetsfaktor)
reef limestone (revkalksten)
refractive index (ljusbrytningsindex)
Residue CO2
after combustion (restkolsyra efter bränning)
RF (reaktivitetsfaktor)
riffle divider (delningsgaller)
rotary kiln (roterugn)

S

sample division (neddelning)
sampling (provtagning)
sand-lime brick (kalksandsten)
screen (sikt)
screen analysis (siktanalys)
screening (siktning)
sea-stack (rauk)
sedimentary limestone (sedimentär kalksten)
sewage slurry stabilization (slamstabilisering)
shaft kiln (schaktugn)
sieve (sikt)
sieve analysis (siktanalys)
silicate lime (silikatkalk)
silurian limestone (silurkalksten)
slag (slagg)
slaked lime (släckt kalk)
slaked lime for historical buildings (gravkalk)
slaking diagram (släckningskurva)
slurry (slurry)
soil stabilization (markstabilisering)
specific area (specifik area)
stack gas cleaning (rökgasrening)
stalagmite (stalagmit)
stalactite (stalaktit)
struck and stamped
slaked lime (slagen och stampad kalk)
sulphur absorbent (svavelabsorbent)

T

thermal disintegration (termiskt sönderfall)
titration value (titer)
total liming effect (total kalkverkan)
trace element (spårelement)
travertine (travertine)

W

waste lime material from industrial processes (restkalkningsmedel)
water absorption (vattental)
wet grinding (våtmalning)
wet slaking (våtsläckning)
whiting (målarkalk)

Denna kalkordlista är i sin helhet är tagen ur SIS – Svensk Standard SS 13 40 11.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Svenska Kalkföreningen, orgnr. 802009-9399 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.